Skip to content

Standardowe warunki zamówienia zakupu

NORCK INC DBA BAUCOR® INC I NORCK GMBH STANDARDOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAKUPU

1. AKCEPTACJA I PEŁNA UMOWA. Niniejsze zamówienie stanowi ofertę Kupującego skierowaną do Sprzedającego i nie stanowi przyjęcia przez Kupującego jakiejkolwiek oferty sprzedaży Sprzedającego ani jakichkolwiek warunków zawartych w takiej ofercie. Przyjęcie niniejszej oferty przez Sprzedającego powinno nastąpić poprzez (a) wykonanie i odesłanie kopii potwierdzenia lub (b) dostarczenie zamówionych towarów lub (c) świadczenie zamówionych usług. Wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki proponowane przez Sprzedającego są odrzucane, chyba że Kupujący wyraźnie wyrazi na nie zgodę na piśmie. Niniejsze zamówienie stanowi pełne i wyłączne określenie warunków umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. PAKOWANIEI WYSYŁKA. Wszystkie towary powinny być zapakowane, zabezpieczone i usztywnione w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu zgodnie z Jednolitymi Zasadami i Przepisami Klasyfikacji Towarów oraz Taryfami Przewoźników. Kupujący nie będzie ponosił żadnych opłat za przygotowanie, pakowanie, skrzynkowanie lub przewóz, chyba że zostało to oddzielnie określone w zamówieniu. Wszystkie przesyłki, które mają być wysłane jednego dnia jedną trasą, zostaną skonsolidowane i wysłane w celu zabezpieczenia najniższej opłaty transportowej. Każdy kontener powinien być kolejno ponumerowany i oznaczony numerem zamówienia oraz lokalizacją magazynu. Numery kontenerów i zamówień powinny być wskazane na liście przewozowym. Dwie kopie arkuszy pakowania, wskazujące numer zamówienia, powinny być dołączone do kontenera nr 1 każdej przesyłki. Towary sprzedawane F.O.B. miejsca wysyłki, będą wysyłane za pobraniem, chyba że określono inaczej w zamówieniu. Sprzedający nie składa żadnych deklaracji dotyczących wartości wysyłanych towarów, z wyjątkiem najniższej oceny.

Opis towarów w liście przewozowym powinien być zgodny z Jednolitą Klasyfikacją Towarową Taryf Przewoźników, a nie nazwą handlową lub techniczną. Koszty wysyłki towarów na zaległe zamówienie będą pokrywane wyłącznie według stawki, która miałaby zastosowanie, gdyby całe zamówienie zostało wysłane za jednym razem. Wszelkie nadwyżki kosztów ponosi Sprzedający.

3. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA. Czas ma zasadnicze znaczenie dla niniejszego zamówienia. Kupujący zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego zamówienia lub jakiejkolwiek części niniejszego zamówienia, bez ponoszenia odpowiedzialności, jeśli: (1) dostawa nie zostanie zrealizowana w określonym terminie i zgodnie z ustaleniami; (b) Sprzedający nie wywiąże się z zobowiązań umownych dotyczących dokładnego czasu, ceny, jakości lub ilości; (c) Sprzedający zaprzestanie prowadzenia działalności w normalnym toku działalności; (d) Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności; (e) zostanie wszczęte postępowanie przeciwko Sprzedającemu na mocy prawa upadłościowego lub innych przepisów dotyczących pomocy wierzycielom; (f) zostanie wyznaczony syndyk lub zostanie złożony wniosek o jego ustanowienie przez Sprzedającego; lub (g) Sprzedający dokona cesji na rzecz wierzycieli. Kupujący zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy z jakiegokolwiek innego powodu dozwolonego przez Jednolity Kodeks Handlowy obowiązujący w stanie, w którym Kupujący podpisał niniejsze zamówienie.

4. FAKTURA I PŁATNOŚĆ. Dla każdej dostawy wystawiana jest oddzielna faktura. O ile niniejsze zamówienie nie stanowi inaczej, faktura nie zostanie wystawiona przed wysyłką towarów, a płatność nie zostanie dokonana przed otrzymaniem zarówno towarów, jak i prawidłowej faktury. Obowiązujące okresy rabatowe będą liczone od daty otrzymania towarów i prawidłowej faktury do daty wysłania czeku przez Kupującego. O ile fracht i inne opłaty nie są wyszczególnione, rabat będzie naliczany od pełnej kwoty faktury.

5. GWARANCJE. Sprzedający gwarantuje, że:

a. Cena. Ceny za towary sprzedawane Kupującemu na podstawie niniejszego zamówienia nie są mniej korzystne niż ceny aktualnie oferowane innym klientom za takie same lub podobne artykuły w porównywalnych lub mniejszych ilościach.

b. Jakość. Wszystkie towary dostarczone na podstawie niniejszego zamówienia będą zgodne z wymaganiami niniejszego zamówienia (w tym ze wszystkimi stosownymi opisami, specyfikacjami i rysunkami), będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych oraz będą, w zakresie, w jakim nie zostały wyprodukowane zgodnie ze szczegółowymi projektami dostarczonymi przez Kupującego. wyprodukowane zgodnie ze szczegółowymi projektami dostarczonymi przez Kupującego, będą wolne od wad konstrukcyjnych i będą nadawać się do zamierzonych celów, a gwarancje Sprzedającego i wszelkie korzystniejsze gwarancje, polityki serwisowe lub podobne zobowiązania Sprzedającego będą egzekwowalne przez klientów Kupującego i użytkowników towarów Kupującego, a także przez Kupującego;

c. Zgodność z przepisami prawa. Wykonując niniejsze zamówienie, Sprzedający będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących federalnych, stanowych i lokalnych praw i rozporządzeń oraz wszystkich zgodnych z prawem zarządzeń, zasad i przepisów, w tym Fair Labor Standards Act, 1938, z późniejszymi zmianami (29 U.S.C. Sec 201-219), Walsh-Healey Public Contracts Act, z późniejszymi zmianami (41 U.S.C. Sec 34-45), Contract Work House Standards Act (40 U.S.C. Sec. 327-330), Occupational Health and Safety Act (Pub L 91-596) oraz wszystkie zgodne z prawem zasady i przepisy na ich podstawie, a także, na swojej fakturze lub w innej formie zadowalającej Kupującego, Sprzedający przedłoży zaświadczenie o spełnieniu wszystkich obowiązujących wymogów sekcji 6, 7 i 12 Fair Labor Standards Act, z późniejszymi zmianami, oraz przepisów i zarządzeń Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych wydanych na podstawie sekcji 14 tej ustawy.

6.ODSZKODOWANIE I UBEZPIECZENIE

a. Odszkodowanie z tytułu patentu. Sprzedający, na swój koszt, będzie chronić, bronić i zabezpieczać Kupującego, Kupującego'klientów Kupującego oraz użytkowników'przed wszelkimi roszczeniami i postępowaniami zarzucającymi naruszenie jakiegokolwiek patentu Stanów Zjednoczonych lub zagranicznego przez jakiekolwiek towary dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, a Sprzedający zwolni ich z wszelkich wynikających z tego zobowiązań i strat, pod warunkiem, że Sprzedający zostanie w uzasadniony sposób powiadomiony o takich roszczeniach i postępowaniach. Sprzedający'Zobowiązanie Sprzedającego nie ma zastosowania do towarów wyprodukowanych zgodnie ze szczegółowymi projektami dostarczonymi przez Kupującego ani do jakichkolwiek naruszeń wynikających z użytkowania lub sprzedaży towarów w połączeniu z towarami niedostarczonymi przez Sprzedającego, jeżeli takie naruszenie nie nastąpiłoby w wyniku użytkowania lub sprzedaży takich towarów wyłącznie w celu, dla którego zostały zaprojektowane lub sprzedane Kupującemu. Sprzedający'zobowiązanie Sprzedającego obejmuje rząd Stanów Zjednoczonych i rząd Wielkiej Brytanii tylko wtedy, gdy i w zakresie, w jakim Kupujący zgodził się zwolnić z odpowiedzialności rząd Stanów Zjednoczonych i rząd Wielkiej Brytanii.

b. Ogólne odszkodowanie. Sprzedający, na swój koszt, zabezpieczy Kupującego przed wszelką odpowiedzialnością, żądaniami, podstawami powództwa lub roszczeniami, niezależnie od tego, czy są one uzasadnione, czy nie, w tym kosztami obrony, z tytułu obrażeń ciała jakiejkolwiek osoby lub szkód majątkowych, zarówno rzeczywistych, jak i osobistych, jakiejkolwiek osoby w jakikolwiek sposób wynikających z, w trakcie lub w związku z towarami lub usługami zakupionymi na podstawie niniejszej Umowy lub działaniami Sprzedającego w zakresie realizacji postanowień i warunków niniejszej Umowy.

c.Ubezpieczenie. Sprzedającyutrzyma takie ubezpieczenie od odpowiedzialności publicznej, w tym od odpowiedzialności za produkty, zakończone operacje, odpowiedzialności wykonawców i odpowiedzialności ochronnej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w tym od odpowiedzialności cywilnej niebędącej własnością samochodu) i Workmen's Compensation oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, które będzie odpowiednio chronić Kupującego przed takimi szkodami, zobowiązaniami, roszczeniami, stratami i wydatkami (w tym honorariami prawników), jak opisano w niniejszym paragrafie 6. Sprzedający zgadza się przedłożyć zaświadczenia o ubezpieczeniu potwierdzające jego ochronę ubezpieczeniową na żądanie Kupującego.

7. INSPEKCJA I ODRZUCENIE. Wszystkie towary, z wyjątkiem towarów sprawdzonych i zaakceptowanych przez rząd u źródła w celu bezpośredniej wysyłki do rządu, podlegają ostatecznej kontroli i akceptacji przez Kupującego w miejscu przeznaczenia, niezależnie od jakiejkolwiek płatności lub wcześniejszej kontroli u źródła. Taka kontrola zostanie przeprowadzona lub wcześniejsza kontrola u źródła. Taka kontrola zostanie przeprowadzona w rozsądnym czasie po otrzymaniu towarów.

Kupujący powiadomi Sprzedającego, jeśli jakiekolwiek towary dostarczone na podstawie niniejszej umowy zostaną odrzucone, a według wyboru Kupującego oraz na ryzyko i koszt Sprzedającego, takie towary zostaną zatrzymane przez Kupującego lub zwrócone Sprzedającemu. Sprzedający nie dokona wymiany ani korekty niezgodnych towarów, chyba że Kupujący wyrazi na to zgodę na piśmie.

8. ZMIANY I ROZBIEŻNOŚCI. Wszelkie rozbieżności, pominięcia lub brak jasności w rysunkach, specyfikacjach lub zamówieniach zakupu muszą zostać przekazane Kupującemu do pisemnej interpretacji przed realizacją zamówienia. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie przed zakończeniem realizacji zamówienia do wprowadzenia zmian w ilościach, rysunkach i specyfikacjach, harmonogramach dostaw oraz metodach wysyłki i pakowania. Jeśli takie zmiany spowodują wzrost lub spadek ceny lub czasu wymaganego do wykonania, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego na piśmie i zostanie dokonana odpowiednia korekta. Zmiany nie będą wiążące dla Kupującego, chyba że zostaną potwierdzone zawiadomieniem o zmianie zamówienia zakupu, wystawionym i podpisanym przez Kupującego.

9. SIŁA WYŻSZA. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie jakichkolwiek lub wszystkich towarów objętych niniejszym zamówieniem w przypadku opóźnienia lub niedostarczenia spowodowanego przepisami rządowymi, sporami pracowniczymi, strajkami, wojną, zamieszkami, powstaniem, zamieszkami społecznymi, mobilizacją, wybuchem, pożarem, powodzią, wypadkiem, burzą lub jakimkolwiek działaniem siły wyższej, brakiem upraw lub dostaw, opóźnieniami wspólnych przewoźników, embargiem lub innymi przyczynami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego. Podobnie, Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towarów z którejkolwiek z powyższych przyczyn lub innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Kupującego, jeśli powodują one, że otrzymanie lub wykorzystanie towarów przez Kupującego w odpowiednim czasie jest niewykonalne z handlowego punktu widzenia. W przypadku, gdy tylko część zdolności Sprzedającego do wykonania umowy jest wyłączona na mocy niniejszego paragrafu, Sprzedający musi rozdzielić produkcję i dostawy między siebie i swoich różnych klientów, z którymi zawarł umowę na podobne towary w tym okresie. Przydział musi być dokonany w sposób uczciwy i sprawiedliwy. W przypadku, gdy Sprzedający lub Kupujący domaga się usprawiedliwienia niewykonania umowy na podstawie niniejszego paragrafu, musi powiadomić o tym drugą stronę na piśmie. Sprzedający nie będzie zobowiązany do sprzedaży ani Kupujący nie będzie zobowiązany do zakupu w późniejszym terminie tej części towarów, której Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć lub Kupujący nie jest w stanie otrzymać lub wykorzystać z powodu którejkolwiek z wyżej wymienionych przyczyn. Żadne towary nie mogą być oferowane przez Sprzedającego po upływie terminów określonych w niniejszym zamówieniu bez zgody Kupującego.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW FEDERALNYCH. Sprzedającybędzie przestrzegał wszystkich wymogów federalnych mających zastosowanie do podwykonawców federalnych, w tym między innymi wymogów dotyczących równych szans zatrudnienia, podwykonawstwa dla firm mniejszościowych, podwykonawstwa dla małych firm, podwykonawstwa dla obszarów nadwyżki siły roboczej oraz czystego powietrza i wody, a na żądanie Kupującego Sprzedający podpisze i będzie związany wszelkimi zaświadczeniami lub umowami zawierającymi takie wymogi w formach zatwierdzonych przez Kupującego.

11. CESJE. Żadna cesja jakichkolwiek praw, w tym praw, w tym praw do pieniędzy należnych lub które staną się należne na mocy niniejszego zamówienia, ani delegowanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia nie będzie wiążące dla Kupującego do czasu uzyskania jego pisemnej zgody.

12. INSTALACJA. Jeżeli niniejsze zamówienie wymaga, aby Sprzedający świadczył usługi swojego przełożonego, eksperta lub innego pracownika w związku z instalacją lub jakąkolwiek inną kwestią wynikającą z niniejszego zamówienia w celu wykonania pracy na terenie Kupującego, Sprzedający zgadza się, niezależnie od tego, czy z tego tytułu pobierana jest osobna opłata, że taki przełożony, ekspert lub inny pracownik Sprzedającego, wykonując takie usługi, nie jest i nie będzie uważany za agenta lub pracownika Kupującego. Sprzedający przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania i zgadza się chronić Kupującego przed wszelkimi roszczeniami z nich wynikającymi. Sprzedający przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki od wynagrodzeń lub inne podatki nałożone na pracodawcę przez prawo federalne lub stanowe.

13. SPADEK CENY. Kupujący będzie chroniony przed spadkiem cen niedostarczonej części niniejszego zamówienia. Sprzedający może zdecydować się na spełnienie obniżek cen innych dostawców lub własnych niższych cen dla innych nabywców, ale jeśli Sprzedający odmówi tego, Kupujący będzie miał prawo do anulowania całości lub części salda należnego z tytułu niniejszego zamówienia bez ponoszenia kosztów przez Kupującego. bez ponoszenia kosztów przez Kupującego.

14. ZAWIADOMIENIE O SPORZE PRACOWNICZYM. W każdym przypadku, gdy Sprzedający uzyska wiedzę, że jakikolwiek faktyczny lub potencjalny spór pracowniczy może opóźnić realizację niniejszego zamówienia, Sprzedający niezwłocznie powiadomi i przekaże Kupującemu wszelkie istotne informacje. Sprzedający umieści treść całej niniejszej klauzuli w każdej umowie podwykonawczej, w odniesieniu do której spór pracowniczy może opóźnić realizację niniejszego zamówienia. Jednakże, każdy podwykonawca musi powiadomić i przekazać informacje tylko swojemu następnemu wykonawcy wyższego szczebla.

15. DOPUSZCZENIEMATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI PUBLICZNEJ. Żadna informacja prasowa, w tym zdjęcia i filmy, reklamy, ogłoszenia publiczne, zaprzeczenie lub potwierdzenie tego samego lub jakiejkolwiek części przedmiotu niniejszego zamówienia lub jakiejkolwiek fazy jakiegokolwiek programu w ramach tego zamówienia, nie zostaną wydane bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

16. PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsze zamówienie podlega przepisom Jednolitego Kodeksu Handlowego Stanu lub Kraju, w którym Kupujący złożył niniejsze zamówienie.

17. ZRZECZENIE SIĘ PRAW. Prawo Kupującego do żądania ścisłego wykonania niniejszego zamówienia nie będzie naruszone przez jakiekolwiek wcześniejsze zrzeczenie się wykonania zamówienia.

18. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE. Ewentualne warunki dodatkowe załączone do niniejszego zamówienia stanowią jego część.

*** Ostatnia aktualizacja 23 marca 2023, 11:58 PST