Skip to content

Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY NORCK INC

1- Przyjęcie zamówienia: Przyjęcie przez Sprzedającego (Norck Inc z siedzibą w Kalifornii, USA) zamówienia Kupującego lub oferty Sprzedającego jest wyraźnie uzależnione od zgody Kupującego na warunki niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (niniejsze "Ogólne Warunki"), które regulują każdą wynikającą z nich sprzedaż. Sprzedający nie wyraża zgody na żadne sprzeczne warunki zaproponowane przez Kupującego. Akceptacja przez Kupującego produktów opisanych w załączonej ofercie ("Produkty") sprzedawanych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będzie oznaczać zgodę Kupującego na niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Jeśli Kupujący żąda wysyłki na podstawie zamówienia telefonicznego, internetowego, e-mailowego, pocztowego lub faksowego, Kupujący czyni to ze świadomością, że niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie. Żadna zmiana, uzupełnienie, rozwiązanie lub zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku nie będzie wiążące dla Sprzedającego, chyba że w formie pisemnej i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego.

2- Dostawa i produkcja: Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne. Obiecany czas realizacji rozpoczyna się od dokumentu zamówienia sprzedaży przesłanego Kupującemu przez Sprzedającego lub potwierdzenia i zatwierdzenia rysunku technicznego do produkcji przez Sprzedającego, w zależności od tego, co nastąpi później. Żaden zwrot nie jest akceptowany i żaden zwrot pieniędzy nie jest wydawany, chyba że Sprzedający nie może dostarczyć towarów zgodnie ze specyfikacjami uzgodnionymi z Kupującym i/lub w obiecanym terminie dostawy (patrz punkt 6 dotyczący usprawiedliwionych opóźnień). Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towary i/lub usługi zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez Kupującego i/lub dostarczonymi przez Sprzedającego, zgodnie z zamówieniem Kupującego. W przypadku, gdy Sprzedający nie może dostarczyć towarów zgodnie z ustaleniami, może ponownie podjąć próbę dostarczenia ich zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami w rozsądnym terminie lub anulować zamówienie i zwrócić Kupującemu otrzymaną płatność. W żadnym wypadku odpowiedzialność Sprzedającego nie może przekroczyć kwoty otrzymanej od Kupującego, a gdy tylko Sprzedający zwróci płatność otrzymaną od Kupującego, odpowiedzialność Sprzedającego wygasa. Jeśli Sprzedający nie otrzymał żadnej płatności od Kupującego, Kupujący akceptuje, że Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z niemożności dostarczenia zamówionych produktów zgodnie z opisem i/lub w obiecanym terminie realizacji. (Więcej informacji znajduje się w punkcie 13).

O ile jest to dozwolone przez prawo, Sprzedający może zlecić produkcję zamówień Kupującego firmom zewnętrznym (producentom kontraktowym) w dowolnym kraju i w dowolnym miejscu na świecie bez ograniczeń geograficznych oraz bez pisemnego i/lub ustnego powiadomienia Kupujących i bez ubiegania się o zgodę Kupującego. Sprzedający może udostępniać osobom trzecim informacje związane z zamówieniem Kupującego, takie jak dokumentacja, rysunki i specyfikacje, jeśli zostały dostarczone przez Kupującego i bez pisemnej lub wyraźnej zgody Kupującego. Sprzedający jest odpowiedzialny za zawarcie umów z zewnętrznymi dostawcami i producentami kontraktowymi w celu zachowania poufności, bezpieczeństwa i tajności dokumentacji i informacji związanych z zamówieniem Kupującego. W każdym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i/lub finansowej za naruszenie danych technicznych lub dokumentacji Kupującego przez dostawców Sprzedającego, umyślnie lub nieumyślnie. Sprzedający może udostępniać dokumentację Kupującego i/lub rysunki, specyfikacje swoim kontrahentom za pisemną zgodą Kupującego, jeśli istnieje umowa o zachowaniu poufności zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, która daje Kupującemu na to zgodę. Sprzedający jest odpowiedzialny za wyegzekwowanie od swoich kontrahentów zachowania poufności wszystkich materiałów i dokumentacji Kupującego przez okres, w którym umowa o zachowaniu poufności pozostaje nienaruszona. Jednakże, w każdym przypadku, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i/lub finansowej za naruszenie danych technicznych lub dokumentacji Kupującego przez dostawców Sprzedającego, umyślnie lub nieumyślnie.

3- Dostawa: O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za fracht, transport, ubezpieczenie, wysyłkę, pakowanie, przechowywanie, obsługę, przestój, uszkodzenia lub podobne opłaty. Jeśli takie opłaty są zgodnie z warunkami sprzedaży wliczone w cenę, wszelkie podwyżki stawek wchodzące w życie po dacie niniejszej umowy będą obciążać Kupującego. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie podpisanym przez Sprzedającego, cała sprzedaż będzie dokonywana na zasadzie przedpłaty i doliczenia frachtu / FOB Origin, magazyn Sprzedającego. Kupujący ponosi, posiada i zgłasza roszczenia, a tytuł własności i ryzyko utraty przechodzą na Kupującego w momencie dostawy do Kupującego w magazynie Sprzedającego. Wszystkie przesyłki dystrybucyjne i bezpośrednie przesyłki fabryczne nie podlegają anulowaniu/zwrotowi.

4 - Wzrost cen: Ceny oparte są na kosztach robocizny i materiałów na dzień wyceny. Wszelkie zmiany tych kosztów po tej dacie będą obciążać Kupującego po pisemnym powiadomieniu przez Sprzedającego o zmianie cen.

5 - Podatki: O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie podatki od sprzedaży, akcyzy i podobne podatki lub cła, które Sprzedający może być zobowiązany zapłacić lub pobrać w odniesieniu do Produktów lub ich dostawy do Kupującego, będą obciążać Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący domaga się zwolnienia z cła lub podatku, Kupujący dostarczy Sprzedającemu odpowiednie zaświadczenie o zwolnieniu.

6 - Usprawiedliwione opóźnienie: Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

7 - Specyfikacje Kupującego i odszkodowanie: Niezależnie od tego, czy Produkty zostaną dostarczone zgodnie ze specyfikacjami Kupującego lub w obiecanym terminie realizacji, Kupujący zwalnia Sprzedającego i jego podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, kierowników, agentów, pracowników, dostawców, podwykonawców, pracowników, klientów, następców i cesjonariuszy z odpowiedzialności, zobowiązań, strat, szkód, kar, roszczeń, działań, pozwów, arbitrażu i kosztów (w tym, (w tym, bez ograniczeń, honoraria i koszty adwokackie, opłaty za wsparcie procesowe i honoraria biegłych sądowych) oraz wydatki poniesione przez Sprzedającego w związku z (a) jakimkolwiek roszczeniem, że Produkty naruszają jakikolwiek patent, prawo autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, projekt lub inne prawo własności intelektualnej lub prawa własności lub podobne prawa oraz (b) jakimkolwiek roszczeniem, że Produkty zostały nieprawidłowo lub niewłaściwie wyprodukowane, dostarczone lub zainstalowane. Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek błędy, pominięcia lub niedokładności w rysunkach lub specyfikacjach dostarczonych lub zatwierdzonych przez Kupującego i nie będzie zobowiązany do sprawdzenia lub potwierdzenia zgodności, dokładności lub adekwatności patentów, wymogów regulacyjnych, rysunków lub podobnych specyfikacji dostarczonych Sprzedającemu przez Kupującego lub (b) jakiegokolwiek obowiązku prawidłowego lub należytego zainstalowania Produktów.

8 - Raty i podwykonawstwo: O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, Sprzedający będzie miał prawo dostarczać Produkty w ratach. Wszystkie raty będą oddzielnie fakturowane i płatne zgodnie z fakturą bez względu na kolejne dostawy. Brak zapłaty za jakąkolwiek ratę w terminie spowoduje zwolnienie Sprzedającego z realizacji przyszłych dostaw. Sprzedający może zlecić wykonanie całości lub części niniejszych warunków dowolnej osobie dowolnej narodowości bez żadnych ograniczeń geograficznych.

9 - Ograniczona gwarancja; wyłączenie gwarancji dorozumianych: PRODUKTY SĄ SPRZEDAWANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ". SPRZEDAWCA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, A SPRZEDAWCA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKI CEL JEST ZNANY, CZY NIEZNANY. GWARANCJE OSÓB TRZECICH ZOSTANĄ PRZENIESIONE NA KUPUJĄCEGO, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE.

10 - Płatność: Płatności będą dokonywane w terminach określonych na fakturze i/lub w wycenie e-mail. Jeśli Kupujący nie spełni jakichkolwiek warunków płatności, Sprzedający może wstrzymać dalsze dostawy lub, według własnego uznania, wypowiedzieć niniejsze Ogólne Warunki, po czym wszelkie niezapłacone pieniądze staną się natychmiast wymagalne. Jeśli, zgodnie z warunkami sprzedaży, Kupującemu udzielono kredytu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do cofnięcia takiego kredytu, jeśli Kupujący nie zapłaci za jakiekolwiek Produkty w terminie, a Sprzedający będzie miał wówczas prawo zażądać zapłaty przed kolejnymi dostawami Produktów. Od wszystkich zaległych płatności naliczane będą odsetki w wysokości półtora procent (1,5%) miesięcznie od dnia zaległej płatności do dnia otrzymania płatności przez Norck lub w wysokości najwyższej stopy procentowej dozwolonej przez prawo stanu Kalifornia, w zależności od tego, która z tych stóp jest niższa.

11 - Zawiadomienie o roszczeniach: Niezwłocznie po otrzymaniu Produktów Kupujący dokona ich inspekcji. Wszelkie roszczenia z tytułu braków muszą zostać zgłoszone w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania Produktów przez Kupującego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia z tytułu domniemanych wad Produktów, muszą zostać zgłoszone w ciągu dziesięciu (10) dni od powzięcia przez Kupującego informacji o faktach stanowiących podstawę takiego roszczenia, ale w żadnym wypadku nie później niż piętnaście (15) dni po otrzymaniu Produktów przez Kupującego. Wszelkie roszczenia niezgłoszone na piśmie i otrzymane przez Sprzedającego w terminie określonym powyżej zostaną uznane za niebyłe. W odniesieniu do wszelkich wad niemożliwych do wykrycia przed rozpoczęciem użytkowania lub przetwarzania w produkcji innych produktów, wszelkie roszczenia z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z takich wad zostaną uznane za zrzeczone, chyba że zostaną złożone na piśmie i otrzymane przez Sprzedającego w ciągu piętnastu (15) dni po otrzymaniu Produktów przez Kupującego lub w ciągu dziesięciu (10) dni po tym, jak Kupujący dowie się o domniemanej wadzie stanowiącej podstawę roszczenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a po upływie któregokolwiek z tych okresów Kupujący wyraźnie przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wszelkie takie szkody lub straty, niezależnie od przetwarzania lub użytkowania, które miało miejsce, lub niezależnie od tego, czy domniemana wada wystąpiła lub została wykryta przed upływem tego okresu.

12 - Potrącenie: Kupujący nie będzie miał prawa do potrącenia jakichkolwiek kwot należnych lub płatnych na rzecz Sprzedającego na podstawie niniejszej Umowy z jakimikolwiek roszczeniami lub opłatami, które Kupujący może mieć wobec Sprzedającego.

Wypowiedzenie z powodu niewypłacalności. Sprzedający może całkowicie lub częściowo zakończyć sprzedaż Produktów na podstawie niniejszej Umowy, jeśli Kupujący dokona cesji lub powiernictwa na rzecz wierzycieli, stanie się niewypłacalny lub w inny sposób nie będzie w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności, lub jeśli zostanie wszczęte postępowanie przez Kupującego lub przeciwko Kupującemu, zarzucające upadłość lub niewypłacalność, lub obejmujące wyznaczenie syndyka.

13- Wyłączny środek prawny: WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM KUPUJĄCEMU NA MOCY NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW W MIEJSCE WSZELKICH INNYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH BĘDZIE ODSZKODOWANIE ZA SZKODY, RATY LUB WADY LUB, WEDŁUG WYBORU SPRZEDAJĄCEGO, NAPRAWA LUB WYMIANA USZKODZONYCH PRODUKTÓW ZWRÓCONYCH SPRZEDAJĄCEMU NA KOSZT KUPUJĄCEGO; W PRZYPADKU, GDY USZKODZONE LUB WADLIWE PRODUKTY NIE MOGĄ ZOSTAĆ NAPRAWIONE LUB WYMIENIONE, SPRZEDAJĄCY MOŻE ZWRÓCIĆ CENĘ ZAKUPU ZAPŁACONĄ PRZEZ KUPUJĄCEGO ZA POSZCZEGÓLNE PRODUKTY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZGŁASZANE SĄ STRATY LUB SZKODY.

14- Całość umowy: Niniejszy dokument zawiera całość porozumienia między stronami i żadne obietnice, postanowienia, warunki, gwarancje, warunki lub zobowiązania, wyraźne lub dorozumiane, inne niż określone w niniejszym dokumencie, nie będą wiążące dla żadnej ze stron.

15- Ograniczenie odpowiedzialności:W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE MIAŁ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI (CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB; I NIEZALEŻNIE OD WINY, ZANIEDBANIA (CZYNNEGO, BIERNEGO LUB PRZYPISANEGO), REPREZENTACJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT SPRZEDAWCY) ZA POKRYCIE LUB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE LUB UTRATĘ PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, OSZCZĘDNOŚCI LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNIKAJĄCEJ Z LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANEJ Z PRODUKTAMI LUB SPRZEDAŻĄ PRZEZ SPRZEDAWCĘ NA RZECZ KUPUJĄCEGO, NAWET JEŚLI SPRZEDAWCA LUB JEGO PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY (WYNIKAJĄCA Z UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB) W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW LUB SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAWCĘ NA RZECZ KUPUJĄCEGO W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO ZA KONKRETNĄ POZYCJĘ (POZYCJE) PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZGŁASZANE SĄ STRATY LUB SZKODY.

14- Kumulatywne środki zaradcze, brak zrzeczenia się: Środki zaradcze Sprzedającego przewidziane w niniejszym dokumencie będą kumulatywne i będą stanowić uzupełnienie wszelkich innych środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub na zasadzie słuszności. Zaniechanie przez Sprzedającego nalegania lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień lub skorzystania z jakichkolwiek praw lub środków zaradczych wynikających z umowy Sprzedającego z Kupującym nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się lub zrzeczenie się w jakimkolwiek zakresie prawa Sprzedającego do dochodzenia lub powoływania się na takie postanowienie, prawo lub środek zaradczy w tym lub innym przypadku; raczej pozostaną one w pełnej mocy i skuteczności.

15 - Prawo właściwe: W przypadku Norck Inc. jako sprzedawcy, sprzedaż produktów zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami będzie interpretowana, interpretowana i egzekwowana we wszystkich aspektach zgodnie z prawem stanu Kalifornia, USA, bez odniesienia do jego zasad wyboru prawa, z wyjątkiem tego, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (1980) lub jakikolwiek jej następca nie ma zastosowania. Kupujący nie będzie wszczynał ani prowadził żadnych działań, procesów, postępowań ani roszczeń związanych z Produktami poza sądami stanowymi lub federalnymi zlokalizowanymi w hrabstwie Orange w stanie Kalifornia. Kupujący niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na jurysdykcję i właściwość takich sądów w związku z wszelkimi działaniami, pozwami, postępowaniami lub roszczeniami wynikającymi z niniejszych Ogólnych Warunków lub sprzedaży Produktów przez Sprzedającego.

W przypadku Norck GmbH jako sprzedawcy, sprzedaż produktów zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami będzie interpretowana, interpretowana i egzekwowana we wszystkich aspektach zgodnie z prawem Niemiec i kraju związkowego Badenii-Wirtembergii, bez odniesienia do zasad wyboru prawa, z wyjątkiem tego, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (1980) lub jakikolwiek jej następca nie ma zastosowania. Kupujący nie będzie wszczynał ani prowadził żadnych działań, procesów, postępowań ani roszczeń związanych z Produktami poza sądami stanowymi lub federalnymi znajdującymi się w Niemczech. Kupujący niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów w związku z wszelkimi działaniami, pozwami, postępowaniami lub roszczeniami wynikającymi z niniejszych Warunków Ogólnych lub sprzedaży Produktów przez Sprzedającego.

16 - Postanowienia różne: Żadne wcześniejsze transakcje między Kupującym a Sprzedającym ani żadne zwyczaje handlowe nie będą miały znaczenia dla uzupełnienia, interpretacji lub wyjaśnienia niniejszych Ogólnych Warunków. Kupujący będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, zasad, zarządzeń i innych wymogów, obecnie lub w przyszłości obowiązujących, wszelkich właściwych organów rządowych w zakresie wykonywania umowy Sprzedającego z Kupującym i korzystania z Produktu.

17 - Cesja: Niniejsze Warunki Ogólne wiążą i działają na korzyść Sprzedającego, jego następców prawnych i cesjonariuszy. Kupujący nie może przenieść żadnych praw ani udziałów w umowie Sprzedającego z Kupującym ani delegować wykonania jakichkolwiek swoich zobowiązań bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

18 - Powiadomienia: Wszelkie zawiadomienia będą wysyłane listem poleconym lub poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (pocztą lotniczą, jeśli wysyłane są za granicę) na adres jednej ze stron podany na pierwszej stronie zakupu. Powiadomienia mogą być również przekazywane w inny uzgodniony sposób. Zawiadomienie będzie skuteczne z chwilą jego otrzymania.

Wystawienie formalnego i/lub ustnego zamówienia zakupu Sprzedającemu stanowi akceptację niniejszych warunków.

* Ostatnia aktualizacja 23 marca 2023 11:50 AM PST